Chuẩn bị¶

Tên board mạchLink
Board IoT Wifi Unohttps://iotmaker.vn/londonrocknroll.com-iot-wifi-uno.html
Cảm đổi mới nhiệt độDHT11https://iotmaker.vn/cam-bien-nhiet-do-do-am-dht11.htmlml

Bạn đang xem: Thingspeak là gì

Đấu nối¶

*

Cài đặt tlỗi viện¶

Thư việnLink
DHThttps://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
ThingSpeakhttps://github.com/mathworks/thingspeak-londonrocknroll.com

Xem thêm: Phương Uyên Là Ai ? Chị Cả Trong Nhóm Ba Con Mèo Phương Uyên Hoài Niệm Với Album Nhạc Tình

#include #include //DHT config#define DHTPIN 4 // what digital pin we're connected to//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);// Wi-Fi Settingsconst char* ssid = "YOUR-WIFI-SSID"; // your wireless network name (SSID)const char* password = "YOUR-WIFI-PASS"; // your Wi-Fi network passwordWiFiClient client;// ThingSpeak Settingsconst int channelID = YOUR-CHANNEL-ID; //String writeAPIKey = "YOUR-API-KEY"; // write API key for your ThingSpeak Channelconst char* server = "api.thingspeak.com";const int postingInterval = 2 * 1000; // post data every 2 secondsvoid setup() Serial.begin(115200); dht.begin(); Serial.print("Connecting"); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) Serial.print("."); delay(100); Serial.println(" WiFi connected");void loop() isnan(humi)) Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; if (client.connect(VPS, 80)) // Construct API request body toàn thân String body = "field1=" + String(temp, 1) + "&field2=" + String(humi, 1); client.print("POST /update HTTP/1.1 "); client.print("Host: api.thingspeak.com "); client.print("Connection: close "); client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + writeAPIKey + " "); client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded "); client.print("Content-Length: "); client.print(body toàn thân.length()); client.print(" "); client.print(body); client.print(" "); Serial.printf("Nhiet vày %s - Do am %s ", String(temp, 1).c_str(), String(humày, 1).c_str()); client.stop();

Lưu ý¶

*
*
Đừng quên sửa đổi lại công bố WiFi cùng ThingSpeak vào code.

quý khách hoàn toàn có thể dùng module DHT11, DHT21 hoặc DHT22 đa số được.


Chúng cơ bạn dạng khác nhau sinh sống dải đo cùng... Ngân sách thôi.Chọn module các bạn sử dụng nghỉ ngơi mẫu #define DHTTYPE DHTxx
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *