1. Về nginx-rtmp module

Nginx-rtmp là module mở rộng, mà lại kết phù hợp với Nginx nhằm được cho phép sản xuất máy chủ streaming truyền thông media.

Bạn đang xem: Rtmp là gì

Một số anh tài mà nginx-rtmp hỗ trợ:


*
*
*
*

4. VOD qua HLS

Chúng ta vẫn thông số kỹ thuật nhằm chất nhận được đoạn phim player phạt đoạn phim qua giao thức HLS (Apple HTTP Live sầu Streaming).

4.1 Cài đặt Ffmpeg

Sử dụng script Installing FFmpeg on Linux

Nếu chỉ thực hiện một thư viện gồm sẵn thì thiết đặt đơn giản như sau trên CentOS

yum install ffmpeg ffmpeg-devel ffmpeg-libpostproc

Trong phần Giới thiệu FFmpeg, cũng đã trình làng và phương pháp áp dụng cơ bản FFmpeg.

Xem thêm: Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương Quê Ở Đâu, Thành Viên:Giwim/Nháp

4.2 Convert tệp vod.mp4 thanh lịch HLS

Trước Khi convert, chúng ta thực hiện copy/download tệp tin video clip lên hệ thống (ví dụ tệp tin là vod.mp4)

Sử dụng lệnh ffmpeg nhằm convert vod.mp4 sang format HLS (Apache HTTP Live Stream)

ffmpeg -i đoạn phim.mp4 -profile:v baseline -cấp độ 3.0 -s 720x400 -start_number 0 -hls_time 10 -hls_list_form size 0 -f hls /tmp/index.m3u8

Trong đó:

vod.mp4 là tệp video đầu vào phải convertindex.m3u8 là tệp tin master đầu ra của HLS playlistvới một vài tsay đắm số tùy chọn mang lại độ phân giải, thời hạn phân đoạn, …

4.3 Cấu hình nginx

Tại trên đây, Chúng ta đã cấu hình nginx làm web hệ thống, bên cạnh đó thông số kỹ thuật có tác dụng truyền thông server.

user nginx;worker_processes 1;error_log logs/rtmp_error.log debug;pid /var/run/nginx.pid;events worker_connections 1024;http #serve the player for HLS hệ thống listen 80; root /var/www/html; server_name localhost; location /hls # CORS thiết lập add_header "Access-Control-Allow-Origin" "*" always; add_header "Access-Control-Expose-Headers" "Content-Length"; # Allow CORS preflight requests if ($request_method = "OPTIONS") add_header "Access-Control-Allow-Origin" "*"; add_header "Access-Control-Max-Age" 1728000; add_header "Content-Type" "text/plain charset=UTF-8"; add_header "Content-Length" 0; return 204; types application/vnd.táo.mpegurl m3u8; video/mp2t ts; add_header Cache-Control no-cache; alias /tmp; Listen cùng với port default 80Playdanh sách của stream là tệp tin m3u8, cùng với những segment là tệp tsĐường dẫn thư mục đựng các playdanh mục là /tmp

4.4 Phát đoạn phim bên trên website browser với videojs

Chúng ta hoàn toàn có thể phạt video trên web browser, nhưng mà sử dụng flash player nlỗi Flowplayer tốt Jwplayer. Trong ngôi trường vừa lòng này, tôi đã giới thiệu sử dụng videojs player đến vạc Clip trên website browser.

Link về videojs: https://github.com/videojs/http-streaming

Trên Nginx web server, chúng ta sẽ tạo nên tệp tin index.html cùng với nội dung sau vào root directory:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *