Kế tân oán – Kiểm toán là 1 trong những ngành mong muốn tuyển dụng cao nhất hiện giờ, mặc dù thưởng thức tuyển chọn dụng ngành này của những công ty, tập đoàn béo cũng tương đối hà khắc và tiếng anh chuyên ngành kế tân oán kiểm toán là một trong những Một trong những tài năng cần nhưng mà chúng ta người tìm việc đề nghị nắm vững nếu muốn làm việc với thăng tiến vào môi trường xung quanh hội nhập quốc tế.


*

Tổng thích hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, londonrocknroll.com đang tổng vừa lòng 100 thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán theo bảng vần âm, hy vọng để giúp đỡ chúng ta học từ bỏ vựng siêng ngành một cách tất cả hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút ít toán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Ngân sách nên trả Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người chào bán Assets /’æsets/: Tài sản Advances lớn employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: tín đồ lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: thiết kế cơ phiên bản Cash /kæʃ/: Tiền phương diện Cash in hand: Tiền phương diện tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền sẽ đưa Cheông chồng và take over: nghiệm thu Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: Chi phí tạo ra cơ bạn dạng dnghỉ ngơi dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang lại hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu giữ rượu cồn với đầu tư nđính thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: túi tiền ngóng kết gửi Deferred revenue: Người download trả trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity and funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá chỉ Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: túi tiền hoạt động tài chủ yếu Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập phi lý Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Ngân sách bất thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng Financials /fai’nænʃəls/: Tài chủ yếu Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài thiết yếu Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định Fixed asphối costs: Ngulặng giá bán tài sản cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General & administrative sầu expenses: Ngân sách làm chủ công ty Goods in transit for sale: Hàng gửi đi cung cấp Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chủ yếu Intangible fixed asset costs: Ngulặng giá tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung Instruments and tools: Công cầm cố, chế độ trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ Investment và development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển Itemize /’aitemaiz/: mở tè khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chủ yếu Leased fixed asset costs: Nguyên ổn giá chỉ gia sản cố định thuê tài bao gồm Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ buộc phải trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chủ yếu dài hạn Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp, ký kết quỹ, ký cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ lâu năm Long-term security investments: Đầu bốn bệnh khân oán dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định cùng đầu tư lâu dài Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú hoạt động SXKD Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác Other current assets: Tài sản lưu hễ không giống Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác Other receivables: Các khoản yêu cầu thu không giống Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu tứ ngắn hạn khác Owners’ equity: Nguồn vốn công ty sở hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: giá thành trả trước Payables lớn employees: Phải trả công nhân viên cấp dưới Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay hàng tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú vận động tài chủ yếu Purchased goods in transit: Hàng cài đặt vẫn đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của chúng ta Reserve sầu fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản bớt trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: giá cả bán sản phẩm Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá chỉ bán hàng Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, cam kết quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn sale Short-term security investments: Đầu bốn bệnh khân oán ngắn hạn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa ngóng xử lý

Thuật ngữ T với W

Taxes and other payables lớn the State budget: Thuế và các khoản yêu cầu nộp công ty nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cùng gia tài Total liabilities & owners’ equity: Tổng cộng nguồn chi phí Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người cung cấp Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare and reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

Trên đấy là 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán kiểm toán phổ biến độc nhất, tiếp tục được áp dụng trong công việc. Nếu bạn muốn được huấn luyện và đào tạo một cách chuyên nghiệp hóa về những kỹ năng giờ anh giao hàng cho quá trình, hãy đăng ký theo links sau để nhận tư vấn lộ trình học giờ đồng hồ anh dành riêng cho tất cả những người đi làm việc nhé: londonrocknroll.com/dang-ky-hoc/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *